Danh sách công đoàn trường TH Quảng Hợp

Tháng Mười 4, 2016 9:15 sáng
TT Họ và tên Chức vụ  Tổ công đoàn  Ghi chú
1 Bùi Xuân Yên  Hiệu trưởng Bưởi Rỏi
2  Võ Thị Hương Lan  P. Hiệu trưởng-CTCĐ  Hợp Phú
3  Lê Văn Thuật  P. HIệu trưởng Thanh Xuân
4  Phan Anh Dũng  TPTĐ  Trung Tâm
2 Nguyễn Thị Mai Huyền NV Thư viện Trung Tâm
3 Nguyễn Thị Thủy NV Y tế  Trung Tâm
4 Dương Thị Cẩm Nhung NV VP Trung Tâm
5 Lê Trung Sơn NV Thiết bị Trung Tâm
6 Tưởng Văn Thuận  Kế toán Trung Tâm
7 Nguyễn Thị Tiếp GV Hợp Phú
8 Nguyễn Thị Huyền GV Bưởi Rỏi
9 Trần Thị Hoa Mận GV Trung Tâm
10 Nguyễn Thị Thủy GV Trung Tâm
11 Đoàn Thị Hồng GV Thanh Xuân
12 Lường Thị Hòa GV Trung Tâm
13 Trần Thị Tố Nga GV Trung Tâm
14 Đặng Thị Kiều GV Hợp Phú
15 Phạm Thị Như Trang GV Bưởi Rỏi
16 Phạm Thị Vân GV Thanh Xuân
17 Lê Thị Ngọc Hương GV Trung Tâm
18 Nguyễn Tuấn Anh GV Trung Tâm
19 Phan Thị Kim Phương GV Hợp Phú
20 Nguyễn Thị Thuyên GV Bưởi Rỏi
21 Bùi Thị Thanh Hoài GV Thanh Xuân
22 Đặng Quốc Quang GV Thanh Xuân
23 Nguyễn Trịnh Vân GV Thanh Xuân
24 Cao Vũ Thắng GV Trung Tâm
25 Nguyễn Thị Kim Sen GV Trung Tâm
26 Nguyễn Thị Thảo GV Hợp Phú
27 Bùi Thanh Tâm GV Bưởi Rỏi
28 Nguyễn Thị Hà GV Trung Tâm
29 Cao Tiến Dũng GV Trung Tâm
30 Phan Thị Trang GV Hợp Phú
31 Đinh Phú Tiển GV Bưởi Rỏi
32 Võ Thị Hương Lan GV Thanh Xuân
33 Nguyễn Thị Q. Trang GV Bưởi Rỏi
34 Nguyễn Văn Quang GV Hợp Phú
35 Phan Thị Thanh Thủy GV Trung Tâm
36 Trần Thị Hiền GV Trung Tâm
37 Từ Thị Tưởng GV Trung Tâm
38 Đặng Thị Hằng GV Trung Tâm
39 Trịnh Thị Anh Trâm GV Bưởi Rỏi
40 Đặng Thị Thảo GV Trung Tâm
41 Nguyễn Anh Ngọc GV Trung Tâm
42 Trần Thị Nhàn GV Trung Tâm
43 Hồ Thái Hòa GV Trung Tâm