Bản kiểm điểm Đảng viên

ĐẢNG ỦY XÃ QUẢNG HỢP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ: TH QUẢNG HỢP
* Quảng Hợp, ngày 08 tháng 12 năm 2017

BẢN KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN
( Kèm theo kế hoạch số 95-KH/TU, ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Tỉnh ủy Quảng Bình )

Họ và tên: Nguyễn Anh Ngọc Ngày sinh: 10/06/1989
Ngày kết nạp: 25/01/2014 Ngày chính thức: 25/01/2015
Chức vụ Đảng:………………………………………………………………………………………….
Đơn vị công tác: Trường Tiểu học Quảng Hợp
Chi bộ: Tiểu học Quảng Hợp

I. Ưu điểm, kết quả công tác:
1. Về tư tưởng chính trị:
Bản thân luôn có lập trường tư tưởng vững vàng kiên định, trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối đổi mới của Đảng; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội thể hiện rõ qua lời nói và việc làm, chấp hành và bảo vệ quan điểm, đường lối, chủ trương, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đấu tranh kiên quyết với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phai nhạt lý tưởng.
Là một đảng viên trong chi bộ tôi luôn được tiếp thu kịp thời mọi chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật và Nhà nước. Do vậy tôi luôn đóng vai trò trong công tác tuyên truyền vận động gia đình và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống:
Là một đảng viên tôi luôn tự ý thức thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Luôn có tinh thần hợp tác, giúp đỡ đồng nghiệp, nhân dân. Luôn có đạo đức lối sống lành mạnh, gương mẫu trước học sinh. Luôn tham gia nhiệt tình các phong trào của nhà trường và của cấp trên.
Luôn đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng, nói không đi đôi với làm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn để thu vén lợi ích cho bản thân và gia đình.
Bản thân luôn giữ gìn tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng và phát huy tính tiền phong, gương mẫu của người Đảng viên. Chấp hành tốt những Quy định của Ban Chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm.
Luôn trung thực, thẳng thắn, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng, có quan hệ gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
3. Về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao:
– Là một Đảng viên tôi luôn cố gắng không ngừng học tập và nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công việc của mình ngày càng tốt hơn.
– Công tác phong trào: Cập nhật thông tin hai chiều kịp thời, hồ sơ sổ sách học và đúng nguyên tắc.
– Đảm bảo ngày giờ công.
– Nộp các báo cáo đầy đủ, đúng quy định.
– Ý thức trách nhiệm cao, có tinh thần sáng tạo trong lao động, học tập, công tác.
– Thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở. Luôn tham gia xây dựng tổ chức Đảng và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú.

4. Về tổ chức kỷ luật:
– Trong quá trình công tác tôi thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, ý thức tổ chức kỉ luật, phục tùng sự phân công, điều động, luân chuyển của tổ chức.
– Luôn thực hiện và vận động gia đình và bạn bè chấp hành nghiêm chỉnh các chỉ thị, nghị quyết, quy định, của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
– Hoạt động trong tổ chức cơ sở Đảng tôi duy trì tốt chế độ sinh hoạt Đảng. Tham gia đóng Đảng phí đầy đủ.
– Việc thực hiện nôi quy, quy chế của tổ chức Đảng, nhà trường và các đoàn thể tôi luôn chấp hành tốt.
– Luôn có thái độ cầu thị trong việc nhận và khắc phục khuyết điểm.
II. Khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân:
– Chưa dành thời gian thích hợp để nghiên cứu tìm hiểu sâu về Cương lĩnh, Điều lệ, Nghị quyết, quy định của Đảng; pháp luật chính sách của nhà nước.
– Chưa mạnh dạn đóng góp ý kiến trong sinh hoạt chi bộ vì còn e dè, chưa mạnh dạn, còn nể nang tình cảm trong công tác phê bình và tự phê bình.
– Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp chưa khéo léo, tế nhị trong cách giải quyết các tình huống.
III. Phương hướng, biện pháp khắc phục:
– Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
– Tuyệt đối chấp hành các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong Đảng và cơ quan.
– Phát huy ưu điểm, khắc phục về góp ý cho đồng chí, đồng nghiệp, mạnh dạn đóng góp ý kiến hơn trong sinh hoạt chi bộ. Trong giải quyết công việc linh hoạt nhưng thận trọng, thể hiện thái độ kiên quyết trong đấu tranh tự phê bình và phê bình để góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.
– Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.
– Tự ý thức rèn luyện bản chất vô tư, khách quan, mạnh dạn nói thẳng, nói thật, chân thành.
– Tự giác học tập, nghiên cứu cập nhật kiến thức để không ngừng nâng cao trình độ, năng lực công tác.
– Thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức lối sống. Không ngừng tu dưỡng đạo đức, tự học tập để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, mạnh dạn hơn nữa trong việc tham mưu đề xuất các giải pháp nhằm làm tốt hơn nhiệm vụ được giao.
– Tập trung phối hợp với cán bộ chuyên môn các ngành, đoàn thể để giải quyết các công việc đạt hiệu quả cao.
– Trong công tác giảng dạy cũng như trong quan hệ với đồng nghiệp cần khéo léo tế nhị hơn trong cách giải quyết các tình huống.
– Tiếp tục đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, luôn có ý thức tự phê bình và phê bình, tránh tư tưởng nể nang, nâng cao vai trò tiên phong của người đảng viên.
IV. Tự nhận mức phân loại chất lượng đảng viên:
Đảng viên: Đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM

Nguyễn Anh Ngọc

* Đánh giá phân loại chất lượng đảng viên:
– Nhận xét đánh giá của chi uỷ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
– Chi bộ phân loại chất lượng:…………………………………………………………………
– Đảng ủy cơ sở phân xếp loại đảng viên:…………………………………………………

Quảng Hợp, ngày tháng năm 2017
T/M ĐẢNG ỦY T/M CHI ỦY